Als u een ziekte of handicap heeft, kunt u in de thuissituatie verpleging krijgen van Stichting Zorg & Advies. Stichting Zorg & Advies biedt ook tijdelijke verpleging na een ziekenhuisopname. Onder verpleging wordt in de Wet langdurige zorg (Wlz) verpleegkundige zorg verstaan. Het gaat daarbij vooral om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen maar ook signalerende, begeleidende en voorlichtende taken vallen onder verpleging.

Onder verpleging valt:

  • Medicatie toedienen bij een niet-intacte huid, zoals injecties en aanbrengen van medicatie op een niet-intacte huid.
  • Het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters
  • Het inspecteren, schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma, insteekopening PEG-sonde) bij een niet-intacte huid.
  • Wondverzorging
  • Het uitvoeren van voorbehouden handelingen in opdracht van een arts
  • Zwachtelen
  • Zorg voor infusen zoals morfinepompen of vocht/antibiotica infusen.
  • Advies hoe om te gaan met ziekte