Zorg in 2015

De AWBZ verdwijnt. Er komt een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Deze nieuwe wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zwaarste, langdurige zorg. Denk daarbij aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening.  Andere vormen van ondersteuning die nu nog onder de AWBZ vallen, regelt de gemeente. Dat gebeurt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Verpleging en verzorging is vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook de geestelijke gezondheidszorg gericht op behandeling en herstel valt dan onder de Zvw.

Zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling of thuis. Het is de taak van uw zorgkantoor om dat te beoordelen.

Onderdelen van zorg vanuit de Wlz kunnen zijn:

  • verblijf in een instelling of thuis.
  • persoonlijke verzorging en verpleging;
  • geneeskundige zorg
  • huisartsenzorg;
  • hulpmiddelen die nodig zijn
  • vervoer

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u recht heeft op een Wlz indicatie. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Het CIZ voert altijd een gesprek met u om op deze manier de situatie met u te bespreken.

Zorg thuis vanuit de Wet langdurige zorg

Met een Wlz indicatie voor zorg met verblijf mag u ook thuis blijven wonen mits dit verantwoord is. De zorgkantoor beoordeelt of dit mogelijk en verantwoord is.

De mogelijkheden om zorg thuis te krijgen:

  • Volledig pakket thuis (Vpt)
  • Modulair pakket thuis (Mpt)
  • Persoonsgebonden budget (Pgb)

Stichting Zorg & Advies kan u op de bovengenoemde mogelijkheden ondersteuning bieden in uw eigen woonomgeving.